elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Niedziela 28.05.2023

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji www.sppyrzyce.pl.

.

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wioletta Michalska, adres e-mail: nastroneszkoly@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 5700355. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

  1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach, ul. Rejtana 6, 74-200 Pyrzyce.
  2. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się od ulicy Rejtana, prowadzą do niego schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Budynek ma jeszcze cztery wejścia: od strony dyskontu Biedronka, od strony małego placu apelowego, od strony boiska oraz przez zaplecze techniczne szkoły, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne.
  3. Informacji przy wejściu głównym udzielają wyznaczeni pracownicy obsługi.
  4. W budynku na każdym poziomie (parter i 2 piętra) znajduje się korytarz. Po dwóch stronach korytarza znajdują się klatki schodowe. Budynek nie posiada wind.
  5. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
  6. W szkole nie ma pętli indukcyjnych.
  7. Przed wejściem głównym do szkoły i od strony szczytowej szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
  8. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
  9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa w Pyrzycach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Administrator
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 22.02.2021
Data udostępnienia informacji: 22.02.2021
Data ostatniej aktualizacji: 18.03.2021
Liczba wyświetleń: 453
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
18.03.2021
17:25:14
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
17:10:15
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
15:27:41
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
15:27:11
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
15:26:58
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
12:21:28
edycja
Administrator
Deklaracja dostępności
22.02.2021
12:21:21
dodanie
Administrator
Deklaracja dostępności